A A A
SmodBIP

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim

Konkurs na stanowisko inspektora - czerwiec 2021 r.

 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W GŁUBCZYCACH

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim
poszukuje kandydata na stanowisko:

inspektor

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
48-100 Głubczyce
ul. Powstańców 4

Miejsce wykonywania pracy:
Głubczyce

Praca w siedzibie inspektoratu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

• obsługa kancelaryjno – biurowa i organizacja pracy sekretariatu,
• przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, opisywanie faktur oraz ich rejestracja,
• przyjmowanie i kompletowanie zawiadomień,
• załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości tut. organu oraz organizacja przyjęć obywateli w tych sprawach,
• przyjmowanie interesantów celem udostępniania im akt sprawy oraz ewentualnego udzielania wyjaśnień,
• prowadzenie rejestrów stosowanych w inspektoracie, sporządzanie sprawozdań, rocznych planów pracy, ocen, analiz o realizacji zadań,
• kompletowanie, bieżąca ewidencja, przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego, akt i dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną,
• prowadzenie archiwum zakładowego,
• porządkowanie wpływających do tut. organu dzienników promulgacyjnych oraz pełna znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań stanowiska pracy,
• przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zarządzeń i innych pism oraz sprawdzanie ich pod względem formalno – prawnym,
• sprawowanie nadzoru urbanistyczno – budowlanego w zakresie ustalonym przepisami ustawy Prawo budowlane,
• uczestniczenie i prowadzenie postępowań administracyjnych i kontrolnych,
• wnioskowanie do Naczelnika Wydziału w sprawach związanych z działalnością i zadaniami inspektoratu i wydziału,
• nadzór nad realizacją zadań i kompetencji powierzonych gminom,
• obsługa narad organizowanych przez inspektorat,
• dokonywanie zakupów zgodnie z zasadami zamówień publicznych,
• przygotowywanie planów pracy,
• inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• liczne kontakty bezpośrednie i telefoniczne, przyjmowanie interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji,
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
• stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
• oświetlenie sztuczne i naturalne.

Praca poza siedzibą inspektoratu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przeprowadzanie oględzin w terenie, kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych z dojazdem na miejsce samochodem służbowym, w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane.

Warunki pracy:
Występowanie niebezpiecznych warunków pracy: prawdopodobieństwo wykonywania pracy na wysokości, na zewnątrz obiektów pod działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych.

Praca pod presją czasu.

Narzędzia pracy:
Komputer i inne urządzenia biurowe, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe, auto służbowe służące do dojazdów na oględziny i kontrole w terenie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Siedziba inspektoratu znajduje się na II piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Podjazd dla niepełnosprawnych jest tylko do parteru. Budynek nie jest wyposażony w windę.
Praca przy monitorze ekranowym, a w terenie przy zmiennych warunkach pogodowych. Występowanie warunków uciążliwych podczas przeprowadzanych kontroli w terenie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
NIEZBĘDNE:
• wykształcenie: średnie techniczne związane z budownictwem;

Pozostałe wymagania niezbędne:
• znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych;
• znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji;
• znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji;
• korzystanie z pełni praw publicznych;
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• umiejętność stosowania prawa w praktyce;
• umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows i pakiet Microsoft Office), systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych;
• umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
• umiejętność rozwiązywania problemów;
• zdolność analitycznego myślenia.

WYMAGANIA DODATKOWE:
• komunikatywność;
• systematyczność i terminowość;
• umiejętność pracy w zespole;
• prawo jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV
• list motywacyjny
• kwestionariusz osobowy
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Inne dokumenty i oświadczenia:
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem
• kopia prawa jazdy potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem

Termin składania dokumentów:
18 czerwca 2021 r.

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Powstańców 4 (piętro II)


Inne informacje:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko inspektora” do dnia 18-06-2021 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu). Wszystkie kopie wymaganych dokumentów aplikacyjnych powinny być opatrzone klauzulą: „za zgodność z oryginałem” oraz wszystkie dokumenty muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny podpis kandydata. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne nie będą miały możliwości zakwalifikowania się do II etapu konkursu. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu – zostaną poinformowani telefonicznie o terminie II etapu konkursu. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydat który wygra konkurs przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej i niepodejmowaniu innego zatrudnienia. Brak tego oświadczenia spowoduje uniemożliwienie zatrudnienia kandydata i konieczność przeprowadzenia ponownego konkursu.
Wynagrodzenie zasadnicze – stopa bazowa z mnożnikiem wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 807; Tabela III – stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/5503601 w godz. 7.30-15.30.Opublikował: Maciej Bondarewicz
Publikacja dnia: 01.06.2021
Podpisał: PINB Głubczyce
Dokument z dnia: 01.06.2021
Dokument oglądany razy: 1 408