A A A
SmodBIP

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim

17.07.2019

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
W POWIECIE GŁUBCZYCKIM
Głubczyce, 17 lipca 2019 r.

Właściciele, zarządcy obiektów budowlanych
w powiecie głubczyckim

W nawiązaniu do powtarzających się zdarzeń związanych z wybuchami gazu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim przypomina, że zgodnie z zapisem określonym
w Art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1186 z późniejszymi zmianami):

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Zgodnie z przepisami przeglądów instalacji gazowych dokonują osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowej. Natomiast kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Osoba dokonująca kontroli obiektów budowlanych zobowiązana jest sporządzić protokół, który będzie załącznikiem do książki obiektu budowlanego (art. 64 ust. 3 ustawy – P.b.)
Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).
Ocena stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo budowlane powinna obejmować m. in. sprawdzenie:

• wykonania zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli okresowej,
• wykonania sprawdzenia stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej wraz z przynależnymi do niej urządzeniami gazowymi w budynku,
• zmian w kanałach i przewodach spalinowych, jakie wprowadzono za zgodą właściciela lub zarządcy budynku w okresie od poprzedniego przeglądu,
• drożności przewodów kominowych,
• siły ciągu kominowego, ustalonego przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń
dymowych, spalinowych, wentylacyjnych,
• występowania uszkodzeń przewodów na całej ich długości, kanałów, czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp.,
• posiadania sprawnie działających urządzeń wentylacyjnych, w tym nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (np. trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły co., itp.,
• częstotliwości okresowego czyszczenia przewodów kominowych,
• występowania innych stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem), wybuchy gazu i pożary.

W związku z powyższym zwracam się do wszystkich właścicieli i zarządców budynku z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów – w zakresie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w powiecie głubczyckim
mgr inż. Mirosław Pasternak

Opublikował: Maciej Bondarewicz
Publikacja dnia: 17.07.2019

Dokument oglądany razy: 1994
« inne aktualności